Dorpsraad Ell

Persbericht 27-06-2008: Uitvoering Steenenbampt

DORPSRAAD ELL MAAKT ZICH STERK VOOR UITVOERING STEENENBAMPT EN VERPLAATSING LOG

Dorpsraad Ell blijft zich sterk maken voor uitvoering van alle fasen woningbouwplan Steenenbampt en wijziging begrenzing van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Dat is in het kort het besluit wat genomen is tijdens de vergadering van de Dorpsraad op donderdagavond 26 juni. Zoals bekend voerde Dorpsraad Ell in de maand mei een peiling onder inwoners uit. Dit omdat de gemeente een beslissing zou nemen over het LOG nabij de dorpskern. Binnen een LOG kunnen megaveebedrijven zich vestigen. Er zijn, zoals u weet, plannen voor de vestiging van zo'n varkensbedrijf aan de Hunnissenstraat. De Dorpsraad is niet tegen ontwikkeling van de intensieve veehouderij, maar de leefbaarheid mag hierdoor niet in het geding komen. Zo vindt de Dorpsraad dat de begrenzing van het LOG het woningbouwplan Steenenbampt niet mag frustreren. Ook moet er, vooraf, een oplossing komen voor de effecten m.b.t. de verkeersintensiteit vanuit het LOG. Met dit bericht wil de Dorpsraad u voorzien van meer informatie. Zij hecht er veel waarde aan om het juiste beeld te schetsen. Vooral de discussie over de zogeheten 400 meter afstand van het woningbouwplan speelt hierin een centrale rol.

Peiling is duidelijk signaal

De inwoners gaven een duidelijke mening: 93 % stemden tegen de megastal op de huidig voorgestelde plaats aan de Hunnissenstraat. 7 % stemden voor het LOG/megastal op die plaats. Middels deze duidelijke respons hebben de inwoners van Ell laten weten dat zij achter de visie staan zoals dit onlangs is vastgesteld in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Dorpsraad voorzitter Fer Koolen maakte op dinsdagavond 27 mei 2008 gebruik van het spreekrecht voorafgaand aan de vergadering van de raad van de gemeente Leudal. Tijdens de vergadering van het agendapunt “Oriënterende discussie t.b.v. opstelling beleidskaders intensieve veehouderij en LOG’s” op 27 mei j.l. werd het duidelijk wat de raad wil: geen mega- of zeer grote bedrijven!

LOG’s en zoekgebieden

De LOG's zijn zowel in het Recoplan (Reconstructiewet 2004) als later in het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006) vastgelegd als zoekgebieden voor - in het geval van Ell - incidentele nieuwvestiging van Intensieve Veehouderij-bedrijven. De precieze begrenzing moet worden vastgelegd op bestemmingsplanniveau, in dit geval in het nieuwe buitengebiedplan Leudal. Deze begrenzing mag de omvang van de in het Recoplan en het POL aangegeven gebieden niet overschrijden, en kunnen dus om uiteenlopende redenen naar binnen toe worden bijgesteld.

Vierhonderd meter cruciaal in discussie

Uit het Recoplan-tekst blijkt dat gebieden dichter dan 400 meter van o.a. woonkernen, op voorhand niet in aanmerking komen c.q. worden uitgesloten als potentieel LOG. Die afstand is weliswaar geen wettelijke norm, maar wel een keiharde beleidsnorm die is vastgelegd in het Recoplan en het POL! Óók de gemeente Leudal heeft zich hier aan te houden. De meermaals in diverse plannen genoemde (wettelijke) Odeur-normen (mooie naam voor stankcirkels) hebben alleen betrekking op incidentele bedrijven, al dan niet binnen de LOG's gelegen.

Verbazing bij Dorpsraad

Mede gesteund door de uitkomsten van de peiling, blijft de Dorpsraad haar visie uit het DOP uitdragen. Onder andere via de media, heeft de Dorpsraad kennisgenomen van verwijten, dat er in het begeleidend schrijven bij de peiling, allerlei misleidende passages zouden staan. Zij is het hier niet mee eens. Zij is er van overtuigd een en ander voldoende zorgvuldig en neutraal verwoord te hebben. Verbaasd is de Dorpsraad ook, dat het proces door de gemeente wordt doorgezet. Dit ondanks een andere toezegging door wethouder P. Verlinden, tijdens de MER inspraakavond op 13 maart. Daarin werd door hem verwoord dat eerst de uitkomsten van MER inspraak volledig zouden zijn afgerond, alvorens een volgende fase in de vergunningverlening zou gaan plaatsvinden.

De Dorpsraad Ell gaat er vanuit dat de grote meerderheid van de raad bij zijn standpunt blijft en geen mega- of zeer grote bedrijven dicht bij de dorpskern wil.