Dorpsraad Ell

P E R S B E R I C H T

 

Dorpsraad Ell concreet en succesvol

 

Via dit bericht wil de Dorpsraad Ell u graag informeren over recente resultaten. Ook kunt u lezen waarover wij het hebben tijdens onze bijeenkomsten. In oktober 2007 werd de Dorpsraad officieel geïnstalleerd. Het bestuur ging vervolgens, samen met een viertal werkgroepen, enthousiast aan de slag. Inmiddels is er ook een AED project werkgroep opgestart. Er werd een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Ell opgesteld waarin onze lange termijn visie staat. Wat heeft dit opgeleverd? Alle informatie en de (recentste) resultaten staan op onze website www.dorpsraadell.nl 

 

Thema’s voor alle leeftijden

Ell is een kern met beperkte maar toch nog redelijke voorzieningen. De Dorpsraad wil dat pakket voorzieningen ondersteunen en waar mogelijk uit bouwen. Vooral voor die mensen die hier het meest van afhankelijk zijn: te denken valt aan de jongeren en de senioren. De verwachting is dat, gezien de toekomstige leeftijd opbouw van de bevolking (toenemende vergrijzing), er onvoldoende ouderenwoningen met zorg zullen zijn. Punt van aandacht dus! Wat doen we bijvoorbeeld voor jongeren? In samenwerking met de gemeente proberen wij voor de jongste inwoners de bestaande speelvoorzieningen te verbeteren. De afwikkeling daarvan zal nog wel even duren, in 2011 zijn de speelvoorzieningen weer helemaal bij de tijd. We houden ook uitdrukkelijk de vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Steenenbampt. Opvallend vinden wij dat er op dit moment geen enkele koopwoning is binnen onze dorpskern. Verlaten jongeren Ell al vanwege woninggebrek? Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Daarom staat huizenbouw hoog in onze agenda!

 

Megastal in Ell?

Maar ook andere bouwontwikkelingen hebben onze aandacht. Zoals bekend voerden we vorig jaar een peiling onder inwoners uit. Dit omdat de gemeenteraad een cruciale beslissing ging nemen over het landbouwontwikkelingsgebied (Log) nabij de dorpskern. Binnen een Log kunnen mega-veebedrijven zich vestigen. Er zijn plannen voor de vestiging van een megavarkensbedrijf aan de Hunnissenstraat. De Dorpsraad is niet tegen ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Maar de leefbaarheid mag hierdoor niet in het geding komen. Zo vindt de Dorpsraad dat de begrenzing van het Log het woningbouwplan Steenenbampt niet mag frustreren. De standpunten van de dorpsraad waren, zijn en blijven dat we vinden dat de geplande megastal veel te dicht bij de huidige en toekomstige dorpskern ligt en dat er geen oplossingen zijn bedacht voor de te verwachte verkeers- en vervoersproblemen. We benadrukken nog maar eens dat we van mening zijn dat hierbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en niet bij de ondernemer. Het toetsingsadvies door de Commissie MER is vastgesteld en daarmee is de vergunningverlening in een volgende fase terecht gekomen. We blijven de ontwikkelingen volgen.

 

Hartprobleem? Ell is voorbereid!

Wat doe je bij hartfalen? Minder dan een jaar geleden waren er in Ell maar weinig mensen die dat wisten. Nu is dat anders. Op dit moment worden er cursussen door de AED werkgroep georganiseerd. In totaal zullen tegen het einde van het jaar ± 60 personen opgeleid zijn. Zij weten wat te doen en hebben bovendien, verspreid over het dorp, een aantal AED’s tot hun beschikking.  We komen binnenkort hierop terug en informeren u dan uitvoeriger over het verloop van het AED project.

 

Gemeenschapshuis en Verenigingen

Ook nieuwbouw van het gemeenschapshuis is al een lang gekoesterde wens. Het is tevens bittere noodzaak omdat het huidige Ellenhof niet meer voldoet aan de eisen van geluidshinder (in verband met Steenenbampt) en qua energiegebruik zeer milieu onvriendelijk is. Er is al diverse malen een afstemmingsoverleg geweest met de huidige en potentiële gebruikers. De gemeente heeft een stuurgroep samengesteld, waarin ook leden van de dorpsraad zitting hebben. Recent hebben we tijdens een gesprek met wethouder Jeurgens aangegeven wat we precies willen bereiken. Daarin hebben we duidelijk onze standpunten aangeven en gekeken waar de kansen liggen. We zoeken naar oplossingen om de exploitatie mogelijk en betaalbaar te maken. Wordt vervolgd!

Tenslotte willen we nog de succesvolle avond noemen die de werkgroep Verenigingen op 12 november heeft georganiseerd. Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij de Eller verenigingen creatief aan het werk werden gezet. Er bleek een grote bereidwilligheid te zijn, om onderling meer met elkaar te gaan samenwerken.

 

Wij zijn er voor U!

De Dorpsraad heeft ten doel om de leefbaarheid in het dorp Ell te behouden, uit te breiden en te bevorderen. Verder een open oog te hebben voor- en te luisteren naar de wensen van de inwoners.

Daarom is de dorpsraad zowel op bestuurlijk als op ambtelijk gebied voortdurend in gesprek met de gemeente Leudal. Er zijn binnen het bestuur geen mensen politiek actief, echter via onze contacten zoeken we wel erkenning bij zowel het college van burgemeester en wethouders als bij de gemeenteraad. Daarnaast hebben we regelmatig gesprekken met het ambtelijk apparaat van de gemeente, waaronder de medewerker dorpscontacten. Inmiddels staan we dan ook bekend als een club mensen die positief en realistisch is ingesteld.

 

Wensen, ideeën en signalen uit de Eller samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. De volgende werkgroepen zijn op dit moment actief; Wonen en woonvoorzieningen, AED project, Gemeenschapshuis, Buitengebied en Verenigingen. Naast het bestuur, zijn er zo’n 30 tal mensen betrokken bij de dorpsraad. Je mag daarom best spreken over een goede afspiegeling van de bewoners van het kerkdorp Ell. Als dorpsraad hebben we mogen ervaren dat de betrokkenheid en belangstelling groot is voor haar werk.