Dorpsraad Ell

Knelpunten buitengebied antwoorden

De Werkgroep Buitengebied van de Dorpsraad ELL heeft op een aantal beleidsterreinen welke in het buitengebied spelen een aantal opmerkingen. Graag zouden wij die onder de aandacht van de betreffende afdelingen van de gemeente brengen zodat mogelijke hier iets mee gedaan kan worden.

Het snoeibeleid.

Het zandpad dat loopt van de Hoogstraat naar de Berbenstraat (nabij Hoogstraat 33) dreigt overwoekerd te geraken door de weelderige struiken groei.

Zandpad Hoogstraat-Berbenstraat: We moeten even bekijken of we de beplanting afzetten in de periode oktober 2012 - maart 2013 of de beplanting rooien en inzaaien met gras. Bomen blijven staan.

Hetzelfde is van toepassing op een aantal hoofdwandelpaden in het Heijkersbroek.

Heijkersbroek: dit bos- en natuurterrein wordt middels een beheerplan, opgesteld door Bosgroep Zuid-Nederland, beheerd. Begrazingsbeheer door middel van drukbegrazing met schapen wordt ingezet om de wandelpaden begaanbaar te houden, er wordt minimaal 3 keer begraasd. De schapen zullen ook een gedeelte naast de wandelpaden begrazen waardoor de kans op het dichtgroeien van de wandelpaden sterk wordt verminderd. We zullen in overleg met Bosgroep Zuid-Nederland op knelpunten de overkolkende beplanting snoeien. (Opmerking: Heijkersbroek is een bos- en natuurterrein welke op een duurzame manier onderhouden wordt, machinaal maaien van de paden vindt niet plaats). We zullen afspraken maken met de herder of Bosgroep Zuid-Nederland dat onder de zitbankjes gemaaid wordt als hier sprake is van een te hoge vegetatie.

De haag bij het fietspad van Ell naar Swartbroek is afgelopen jaar heel laat gesnoeid. Graag volgend jaar dit veel vroeger/mogelijk tweemaal snoeien.

Haag fietspad Ell - Swartbroek: deze hagen zijn thans niet opgenomen in het groenbeheersysteem, vanaf 2012 worden deze hagen meegenomen met het reguliere plantsoenonderhoud en worden deze hagen 2 keer per jaar geknipt.

Het maaibeleid

Wij zouden de gemeente willen vragen om het gras op de hoeken van wegen (bij kruispunten) en de eerste halve meter langs fietspaden in een veel vroeger stadium te willen maaien. Hierdoor ontstaat er een veel overzichtelijker verkeerssituatie en voorts kunnen wandelaars betere uitwijken voor fietsers. De wandelpaden in het Heijkersbroek zouden naar onze mening minimaal tweemaal per jaar gemaaid moeten worden willen mensen er op een goede manier gebruik van kunnen maken. Ook onder de zitbankjes die in het buitengebied zijn geplaatst zou minimaal tweemaal maaien een goede zaak zijn.

Voordat alle bermen worden gemaaid, worden eerst de eerste 25 meter rondom kruispunten en uitzichthoeken gemaaid. Alle bermen worden minimaal 2 keer per jaar gemaaid. De eerste maaibeurt start in mei, dan wordt 1 werkbreedte gemaaid, de tweede maaibeurt start in oktober, dan wordt de hele breedte gemaaid. 

Onveilige Verkeerssituaties.

In het buitengebied van Ell onderkennen wij nog een aantal onveilige verkeerssituaties;

Verlichting van bruggen; tussen Ell en Kelpen/Oler liggen een tweetal vrij smalle bruggen. Zowel op de hellingen naar de bruggen als de bruggen zelf zijn niet verlicht. Vooral in het donker en bij regenachtig weer is het voor fietsers een hachelijk zaak om hier te fietsen.

Beide bruggen liggen in het buitengebied. Het aanbrengen van verlichting is hier nu niet voorzien. Afgelopen jaar is op beide bruggen wel nieuwe markering aangebracht. Deze is uitgevoerd in zgn. “spettermarkering” die een verhoogde reflectiewaarde heeft en zodoende een betere zichtbaarheid als effect heeft. Bovendien zijn de wegen waarin beide bruggen liggen in de 60 km/u zone gebracht. Binnenkort zal bezien worden of het aanbrengen van verlichting alsnog overwogen wordt.

Brandvenstraat. Deze weg loopt van Ell naar Haler en is vrij smal. Er is geen straatverlichting en er zijn op de weg geen strepen op het wegdek aangebracht. Door een aantal transportbedrijven wordt deze weg veelvuldig gebruikt. Vooral bij nacht; regen en mist is deze weg onveilig. Men weet niet of met op de juiste weghelft zit. In het GVVP is deze weg niet gemarkeerd. Een aantal bewoners heeft bij de Dorpsraad dit punt onder aandacht gebracht. Wij willen jullie dan ook verzoeken nog eens naar de situatie op deze weg te kijken.

Ook de Brandvenstraat is inmiddels in de 60 km/u zone gelegen. Voor het al dan niet markeren van wegen zijn binnen het GVVP (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) keuzes gemaakt. In beginsel is die keuze ingegeven door de vraag of voorheen op een weg ook al markering aanwezig was. Op basis van die keuze is op de Brandvenstraat markering achterwege gebleven. Toegezegd kan worden dat dit punt de aandacht zal blijven houden van de gemeente, maar dat vooralsnog niet zal worden overgegaan tot het aanbrengen van markering.

Ook langs de doorgaande weg; de Swartbroekstraat en de Hoogstraat zouden een aantal aanvullende straatlantaarn een veiliger gevoel geven aan de schoolgaande jeugd.

Onveilige situatie bij de fietspadoversteekplaats aan de Swartbroekstraat (uitgang dorp Ell richting Weert).

De gemeente heeft een mooi groot bord geplaatst; einde bebouwde kom; In dit bord heeft met vervolgens een bord begin 60 km geplaatst. Daarnaast staat hier een grote coniferenhaag. Hierdoor hebben fietsers die vanuit Ell naar Weert gaan en hier van fietspad moeten wisselen weinig of geen zicht op de auto’s die vanuit Weert komen. Auto’s zien de fietsers niet omdat deze achter het grote bord staan. Men moet met de fiets op de weg staan alvorens men een goed zicht heeft. Graag met spoed naar deze situatie kijken.

 

Ook zouden reflectorpaaltjes in bochten niet mogen ontbreken in het buitengebied. Op tal van plaatsen zijn er veel weg of ontbreken ze volledig.

Op de situatie bij de fietsoversteek in de Swartbroekstraat is in de achterliggende periode al verschillende malen gereageerd. Hieronder is de wijze waarop, opnieuw weergegeven.

“Het komportaalbord zal inderdaad het zicht naar rechts enigszins belemmeren, maar is op zich voldoende om te kunnen anticiperen op overstekende fietsers door het verkeer komende uit de richting Swartbroek. Datzelfde geldt derhalve voor het overstekende fietsverkeer. De bijgevoegde foto illustreert dit. Op het achteropkomende verkeer heb je bij het oversteken wel goed zicht. Dat is het verkeer waarmee je bij het oversteken het eerst wordt geconfronteerd. Om te reageren op het verkeer van rechts is op zich sowieso meer tijd omdat dit aan de andere kant van de weg passeert. Het kruisingsvlak is in een plateau opgenomen waardoor de snelheid van het verkeer ter plaatse wordt beïnvloed. De wijze waarop de kruising is vormgegeven vraagt om meer attentie van de weggebruiker.

Vanwege bovenstaande kan de melding niet worden onderschreven. Er is te weinig reden om een andere plek voor de komborden te zoeken.”

 

 Kruising vanaf ongeveer 25 meter vanuit richting Swartbroek

        Kruising vanaf ongeveer 50 meter vanuit richting Swartbroek

Overigens is er geen sprake van dat een paneel is bijgeplaatst in het komportaalbord. Het aanwezige bord is vervangen door het paneel met de opdruk begin 60 km/u zone.

Blikvangers.

Langs de fietspaden staan er in het buitengebied van Ell een aantal blikvangers. De werkgroep is van mening dat op een aantal plaatsen er wel een bij mocht komen. Ook zijn de netten van de bestaande blikvervangers nodig toe aan vervanging.

De netten zijn inmiddels besteld en worden vervangen. Intern wordt bekeken of het plaatsen van extra blikvangers tot de mogelijkheden behoort. Bijplaatsen heeft ook te maken met te maken kosten en daarmee de ruimte die de begroting geeft en de financiële situatie van de gemeente in het algemeen. In deze wordt momenteel ook gekeken naar herplaatsen, m.a.w. mogelijk kan herschikking van blikvangers een bijdrage leveren.